[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Wiedza niezbędna do realizacji ćwiczeń może być sprawdzana
za pomocą sprawdzianów ustnych i pisemnych oraz testów osiągnięć
szkolnych. Sprawdzanie umiejętności może być realizowane również
przez obserwację pracy uczniów w czasie wykonywania ćwiczeń.
W obserwacji pracy uczniów należy zwrócić uwagę na sprawność
wykonania zadania, umiejętność współpracy w grupie, samodzielność
i umiejętność dokonania samooceny.
Końcowa ocena osiągnięć uczniów po realizacji programu jednostki
modułowej, powinna uwzględniać wyniki wszystkich metod sprawdzania
stosowanych przez nauczyciela.
42
Jednostka modułowa 341[02].Z1.02
Organizacja pracy biurowej
1. Szczegółowe cele kształcenia
W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć:
- określić znaczenie pracy biurowej w przedsiębiorstwie,
- scharakteryzować rolę biura w strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa,
- określić rolę informacji w pracy biurowej,
- wskazać zródła informacji,
- wykonać podstawowe prace kancelaryjne,
- zredagować pisma, telegramy,
- sporządzić protokoły, sprawozdania, notatki służbowe,
- prowadzić korespondencję w sprawach osobowych i finansowych,
a także z kontrahentami przedsiębiorstwa, instytucjami finansowymi,
organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
- wykorzystać w pracy środki techniczne i materiały biurowe,
- posłużyć się edytorem tekstu przy sporządzaniu korespondencji,
- określić wizerunek pracownika biurowego,
- zorganizować stanowisko pracy do realizacji typowych prac biurowych,
- zorganizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii.
2. Materiał nauczania
Rola i znaczenie pracy biurowej.
Biuro w strukturze organizacyjnej.
Informacja w pracy biurowej.
Instrukcja kancelaryjna.
Zrodki techniczne pracy biurowej.
Dokumenty informacyjne  protokoły, sprawozdania, notatki.
Aączność organizacyjna  narady, zebrania, konferencje.
Elementy składowe i zasady redagowania pisma.
Rodzaje i redagowanie pism handlowych.
Korespondencja w sprawach osobowych, finansowych, z kontrahentami
przedsiębiorstwa, instytucjami finansowymi, organami administracji
rządowej i samorządu terytorialnego.
Dokumenty oferty pracy: list intencyjny, życiorys (curriculum vitae), list
motywacyjny.
Image pracownika biurowego.
Organizacja stanowiska pracy.
Ergonomia.
43
3. wiczenia
" Posługiwanie się instrukcją kancelaryjną.
" Określanie wad i zalet dziennikowego i bezdziennikowego systemu
kancelaryjnego.
" Ustalanie wewnętrznego obiegu informacji.
" Obsługiwanie środków technicznych, takich jak: komputer, telefon,
telefax, kserokopiarka, dyktafon, środki pomocnicze.
" Redagowanie dokumentów informacyjnych.
" Przygotowanie zebrania, konferencji.
" Sporządzanie dokumentów związanych z poszukiwaniem
zatrudnienia: list intencyjny, list motywacyjny, życiorys (curriculum
vitae), podanie o przyjęcie do pracy.
" Wypełnianie kwestionariusza osobowego.
" Sporządzanie typowych pism handlowych: zapytanie o ofertę, oferta,
zamówienie, reklamacja.
" Charakteryzowanie wizerunku pracownika biurowego.
" Organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem wymagań
ergonomii.
4. Zrodki dydaktyczne
Zrodki techniczne: komputery, telefaxy, kserokopiarki, dyktafony.
Instrukcja kancelaryjna.
Wzory pism, dokumentów, formularzy.
Dziennik podawczy.
Blankiety korespondencyjne.
Wykaz akt i akta spraw.
Plansze.
Zestaw foliogramów.
Materiały pomocnicze: segregatory, skoroszyty, teczki, przybory biurowe.
5. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki
Program jednostki modułowej obejmuje zagadnienia dotyczące
korespondencji i typowych prac biurowych. Określone w programie cele
zakładają opanowanie przez uczniów umiejętności użytkowania
nowoczesnych urządzeń biurowych, redagowania pism, sporządzania
dokumentów informacyjnych oraz organizowania stanowiska pracy.
Bardzo ważne jest wyrabianie nawyku rzetelności, dokładności
i systematyczności w pracy.
Osiągnięcie zaplanowanych w programie celów wymaga stosowania
aktywizujących i praktycznych metod nauczania, takich jak: ćwiczenia
praktyczne i metoda przewodniego tekstu. Metoda przewodniego tekstu
umożliwia łączenie teorii z praktyką i przygotowanie uczniów do pracy
zespołowej. Zaproponowane w programie ćwiczenia, sprzyjają
44
kształceniu samodzielności, umiejętności współpracy i twórczego
rozwiązywania problemów. Zajęcia powinny odbywać się pracowni
symulacyjnej wyposażonej w nowoczesny sprzęt biurowy i środki
łączności oraz zestawy dokumentów: akt, wzory pism, zestawy druków
i formularzy, literaturę i pomocnicze materiały biurowe.
Warunkiem koniecznym do osiągnięcia pożądanych efektów
kształcenia jest podział na 15 osobowe grupy i wyodrębnienie
indywidualnych stanowisk pracy wyposażonych w komputer
z niezbędnym oprogramowaniem. [ Pobierz całość w formacie PDF ]