[ Pobierz całość w formacie PDF ]

He said that if it rained they wouldn t go fishing.
Powiedzia", e jeli bdzie pada, to nie pójd na ryby.
Czasy w zdaniach warunkowych drugiego typu nie zmianiaj si, jeli opisuj sytuacj
moliw cho ma"o realn, np.:
 If they offered me a job, I would consider it, she told me.
 Gdyby zaoferowali mi t prac, rozway"abym to powiedzia"a mi.
She told me that if they offered her a job, she would consider it.
Powiedzia"a mi, e gdyby zaproponawali jej prac, rozway"aby to.
 If my car broke down, I would take a taxi, she said.
 Gdyby zepsu" si mój samochód, wzi"abym taksówk powiedzia"a.
She said that if her car broke down, she would take a taxi.
Powiedzia"a, e gdyby zepsu" jej si samochód, wzi"aby taksówk.
Natomiast czasy w tych zdaniach warunkowych drugiego typu, które s sprzeczne ze stanem
faktycznym, a wic niemoliwe do spe"nienia, zmieniaj si w mowie zalenej, np.:
He said, If I were older, I would join the army.
Powiedzia": Gdybym by" starszy, poszed"bym do wojska .
He said that if he had been older he would have joined the army.
Powiedzia", e gdyby by" starszy, poszed"by do wojska.
 If I were you, I would accept it, she told me.
 Gdybym by"a tob, zaakceptowa"abym to powiedzia"a mi.
www.WydawnictwoLingo.pl 51
1928006
1
Mowa zal ena i ni ezal ena
She told me that if she had been me she would have accepted it.
Powiedzia"a mi, e gdyby by"a mn, zaakceptowa"aby to.
Were to nie ulega zmianie w mowie zalenej, np.:
 If he were to win the race, I would be happy for him, she said.
Gdyby wygra" wycig, by"abym szczliwa powiedzia"a.
She said that she would be happy for him if he were to win the race.
Powiedzia"a, e by"aby szczliwa, gdyby wygra" wycig.
She said, If we were to go abroad, we would go to England.
Powiedzia"a: Gdybymy mieli pojecha zagranic, pojechalibymy do Anglii .
She said that if they were to go abroad, they would go to England.
Powiedzia"a, e gdyby mieli pojecha zagranic, pojechaliby do Anglii.
Czasy w zdaniach warunkowych trzeciego typu nie zmieniaj si w mowie zalenej.
 If she had studied harder, she could have got into Oxford, he said.
 Gdyby uczy"a si wicej, mog"aby dosta si do Oksfordu powiedzia".
He said that if she had studied harder, she could have got into Oxford.
Powiedzia", e gdyby uczy"a si wicej, mog"aby dosta si do Oksfordu.
 If he hadn t broken the rules, he wouldn t have been punished, she told me.
 Gdyby nie z"ama" zasad, nie zosta"by ukarany powiedzia"a.
She told me that if he hadn t broken the rules, he wouldn t have been punished.
Powiedzia"a mi, e gdyby nie z"ama" zasad, nie zosta"by ukarany.
wiczenia
35. Przekszta" (tam gdzie jest to moliwe) nastpujce zdania warunkowe w mowie nieza-
lenej na zdania w mowie zalenej.
1. If I were you, I would demand a refund.
2. If I had more time, I would read more.
3. If I hadn t met him, I wouldn t have set up a business.
4. If she apologised, I would forgive her.
5. If he insisted, I wouldn t disagree.
6. If she hadn t overslept, she would have been on that plane.
7. If he had driven more carefully, he wouldn t have had the accident.
8. If she comes, I won t tease her.
52
1928006
1
ANGIELSKI WANE KONSTRUKCJE
9. If they had let us know, we would have picked them up from the airport.
10. If she were more passionate, I would vote for her.
36. Przekszta" zdania warunkowe 1 10 w mowie niezalenej na zdania w mowie zalenej.
If I were Angelina Jolie ...
1. ... I would be a movie star.
2. ... I would live in a mansion.
3. ... I would hire twenty maids.
4. ... I would be a philanthropist.
5. ... I wouldn t be doing this job.
6. ... I would have a handsome husband.
7. ... I would do plenty of TV interviews.
8. ... I would have a big collection of shoes.
9. ... I wouldn t agree to strip off my clothes for love scenes.
10. ... I would demand ten million dollars to star in a film.
www.WydawnictwoLingo.pl 53
1928006
1
1.12. Streszczenie
Nieraz skrupulatne przekazywanie czyjej wypowiedzi nie jest moliwe ani konieczne.
Niektóre s"owa i zwroty, np. so , OK , now , how about nie pojawiaj si w mowie
zalenej. Osoba przytaczajca moe uy innych s"ów, ni te które by"y w oryginalnej
wypowiedzi.
 So, what brings you here? he asked.
 A wic, co ci tu sprowadza? zapyta".
He asked me why I went there.
Zapyta" mnie, dlaczego tam poszed"em.
 Ok. Now what? she asked.
 Dobrze. Co teraz? zapyta"a.
She asked what she should do next.
Zapyta"a, co powinna nastpnie zrobi.
 How about going to the cinema? he asked.
 Co powiesz na pójcie do kina? zapyta".
He suggested going to the cinema.
Zaproponowa" pójcie do kina.
Zdarza si, e relacjonujcy ocenia i subiektywnie charakteryzuje przytaczane wypowiedzi
uywajc wartociujcych s"ów lub zwrotów.
 I ve got a bad cold, she said.
 Jestem przezibiona powiedzia"a.
She complained that she had a bad cold.
Narzeka"a, e jest przezibiona.
 I am sorry I was so blind, he said.
 Przepraszam, e by"em taki lepy powiedzia".
He stammered his apology.
Wybe"kota" swe przeprosiny.
Aby streci wypowiedzi, które przytaczamy, nierzadko pos"ugujemy si zaimkami pytaj-
cymi. W tym przypadku przekazujemy niejako w pigu"ce tre wypowiedzi. [ Pobierz całość w formacie PDF ]