[ Pobierz całość w formacie PDF ]

przysłaniają wspaniałość rzeczy niewidzialnych. Człowiek, który chce
znalezć ukryte skarby w Piśmie, musi mieć wyższe cele niż sprawy
tego świata, musi poświęcić poszukiwaniom wszystkie swoje siły i zdol-
ności.
Nieposłuszeństwo zamknęło drzwi wszelkiej mądrości płynącej
ze Słowa Bożego. Znajomość Słowa to posłuszeństwo przykaza-
niom Bożym. Pismo Zwięte nie może być dopasowywane ani do ludz-
kich uprzedzeń, ani do ludzkiej niewiary. Ten tylko je zrozumie, kto
pokornym sercem szuka prawdy, by móc być jej posłusznym.
Pytasz: Co mam czynić, abym był zbawiony? Otóż nim zaczniesz
szukać odpowiedzi, musisz odłożyć na bok wszystkie twoje osobiste
66 nadzieja.pl
Christ Object Lessons
wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002
poglądy na prawdę, odziedziczone i przyswojone idee. Jeżeli badasz
Pismo Zwięte, aby w nim znalezć potwierdzenie własnego rozumowa-
nia, nigdy nie znajdziesz prawdy. Badaj je, ażeby dowiedzieć się,
co mówi Pan. Kiedy przekonasz się i zobaczysz, że twe dotychczasowe
poglądy nie zgadzają się z prawdą, nie tłumacz jej opacznie, nie dopa-
sowuj do własnych pojęć, lecz przyjmij ofiarowane ci światło. Otwórz
serce i umysł, abyś zrozumiał wspaniałe sprawy Pańskie.
Wiara w Chrystusa, Zbawiciela świata, wymaga uznania Go przez
rozum i serce zdolne znalezć i ocenić niebieski skarb. Taka wiara jest
nierozłącznie związana z żalem za popełnione grzechy i przekształce-
niem charakteru. Mieć wiarę to znaczy odnalezć skarby ewangelii i
przyjąć je ze wszystkimi obowiązkami, jakie nakłada.
 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na
nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego (Jan 3,3). Można snuć
pewne domysły, ale bez oka wiary nie odnajdzie się skarbu. Chrystus
dał swe życie, aby zapewnić nam ten niezmierzony skarb, ale bez
odrodzenia przez wiarę w Jego przelaną krew nie ma przebaczenia
grzechu, nie ma żadnego skarbu dla duszy idącej na zginienie.
Ażeby zrozumieć prawdę, potrzebny jest Duch Zwięty. Nie ujrzy-
my piękna przyrody, dopóki słońce nie rozproszy ciemności i nie ogar-
nie swym blaskiem jej cudów. Tak samo nie możemy ocenić wartości
skarbów Słowa Bożego, dopóki nie objawią jej promienie słońca spra-
wiedliwości.
Duch Zwięty zesłany przez Miłującego i Dobrotliwego, objawi
sprawy Boże każdej duszy posiadającej bezwarunkową wiarę w Jezu-
sa Chrystusa. Jego moc sprawi, że umysł dokładnie pojmie prawdy,
od których zależy zbawienie każdej duszy, a drogę życia uczyni tak
jasną, że nikt nie będzie błądzić. Studiując Słowo Boże prośmy, by
padało na nie światło Ducha Zwiętego, abyśmy znalezli skarby i oce-
nili je.
NAGRODA
Nikomu nie powinno się wydawać, że nie ma dla niego już nic więcej
do poznawania. Można zmierzyć głębokość ludzkiego umysłu, można
(113)
nadzieja.pl 67
Ellen G. White
PRZYPOWIEZCI CHRYSTUSA
opanować dzieła wielkich pisarzy, ale Boga poznać nie potrafi najlotniej-
sza, najbystrzejsza myśl; to ponad nasze zrozumienie. To, co pojmujemy
jest odblaskiem wspaniałości Najwyższego, kopiemy, że tak powiem, na
powierzchni ziemi, a w głębi czekają na nas bogate żyły nagroda dla
wytrwałych poszukiwaczy. Należy opuszczać się w głąb szybu coraz niżej,
ryć coraz głębiej a w rezultacie skarb będzie odnaleziony.
Badanie Pisma w duchu Jezusa Chrystusa nie pozostanie bez na-
grody. Jeżeli człowiek gotów jest uczyć się jak dziecko, podporządko-
wać się całkowicie Bogu znajdzie w Jego Słowie prawdę. Gdyby
ludzie byli posłuszni Stwórcy, zrozumieliby rządy Wszechmogącego,
a szukającemu otworzyłoby się niebo wraz ze swoją łaską. Ludzie by-
liby też inni, gdyż badanie prawdy uszlachetniałoby ich. Tajemnica
zbawienia, ucieleśnienia Chrystusa, Jego pojednawcza ofiara nie by-
łyby, tak jak to ma miejsce dzisiaj, mętnymi pojęciami, byłyby lepiej
zrozumiane i cenione.
Jezus w modlitwie do Ojca dał światu naukę, jaka powinna głę-
boko zapaść w duszę i umysł każdego człowieka: A to jest żywot
wieczny powiedział  aby poznali ciebie, jedynego prawdziwe-
go Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś (Jan 17,3). To jest praw-
dziwe poznanie, które daje moc. Osobiste poznanie Boga i Jezusa
Chrystusa, którego zesłał, zmienia człowieka na obraz i podobień-
stwo Boże. Człowiek panuje nad sobą i podporządkowuje duchowi
wszystkie niskie instynkty i namiętności, przy czym moc, którą otrzy-
muje, czyni go dzieckiem i dziedzicem nieba. Doprowadza do harmo-
nii i łączności ze Stwórcą i wskazuje skarby wszechświata.
Takim jest poznanie zdobyte przez studiowanie Słowa Bożego,
ale skarbu tego nie znajdzie nikt, kto dla zdobycia go nie złoży wszyst-
kiego w ofierze.
 Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli
szukać jej będziesz jak srebra, i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy
zrozumiesz bojazń Pana, i uzyskasz poznanie Boga (Przyp. Sal. 2,3-5).
68 nadzieja.pl
Christ Object Lessons
wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002
Rozdział VII __________________________________
Przypowieść o perle
(Mat. 13,45.46)
bawiciel przyrównał swą miłość do kosztownej perły, ilustrując
Zswoje nauki przypowieścią o kupcu szukającym pięknych pereł,
 który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszyst-
ko, co miał, i kupił ją . Taką kosztowną perłą jest Chrystus. W Nim
ucieleśnia się blask i chwała Ojca oraz pełnia Bóstwa. On jest obra-
zem i podobieństwem Najwyższego. On przedstawia charakter Boga.
Z każdej stronicy Pisma Zwiętego bije Jego blask. Sprawiedliwość
Chrystusa jest niby czysta biała perła bez skazy. %7ładna siła ludzka nie
może ulepszyć tego wspaniałego daru niebios. Nie ma w Nim naj-
mniejszej wady. W Nim to jest w Jezusie Chrystusie  są ukryte
wszystkie skarby mądrości i poznania . On stał się mądrością od Boga,
i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem (Kol. 2,3; I Kor.
1,30). W Chrystusie znajduje się wszystko to, co zaspokoić może pra-
gnienie i tęsknotę duszy ludzkiej za tym, co jest na tym i przyszłym
świecie. Nasz Zbawiciel jest perłą tak kosztowną, że w porównaniu z
nią wszystko inne może być uważane tylko za stratę.
Chrystus do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli . [ Pobierz całość w formacie PDF ]