[ Pobierz całość w formacie PDF ]

niż oznajmujące a więc przeczących i pytających. Taka operacja
przebiegać będzie na tej samej zasadzie, co zamiana zdań
oznajmujących podobnie jak w nich będziemy na pierwsze miejsce,
przed orzeczenie, przenosić obiekt czynności, a jej wykonawcę, jeśli
będzie to konieczne, będziemy podawać po nim. Trzeba będzie
jednak skupić się szczególnie na budowie i specyfice orzeczenia,
dokładnie identyfikując jego operator, czyli słowo posiłkowe,
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Kowalczewska
STRONA BIERNA JEST PROSTA! fragment kliknij po więcej
% str. 29
Anna Kowalczewska
przyjmujące po sobie element przeczący not , a w pytaniu
przemieszczające się przed podmiot (z wyjątkiem pytań o podmiot,
na co przykłady również pokażę).
Strona bierna na czynną
Nie wspomniałam dotąd o procesie odwrotnym do dotychczas
omawianego zamianie zdań ze strony biernej na czynną. Takie
zadanie możesz również napotkać na jakiegoś rodzaju egzaminie.
Jak wtedy postępować? Dokładnie odwrotnie niż dotąd. Jeśli
zauważysz orzeczenie zbudowane z kilku elementów, z których
pierwszy jest formą czasownika be , a ostatni trzecią formą
czasownika, na podstawie wspomnianej pierwszej części
zidentyfikujesz czas lub konstrukcję czasownikową w danym zdaniu.
Następnie przeniesiesz wykonawcę czynności z końca zdania na
początek lub, gdy wykonawcy nie ma, podasz go np. jako they , I
czy inny zaimek (skoro w stronie biernej wykonawcy nie było, znaczy
to, że był on nieistotny lub oczywisty i można go wyrazić zaimkiem
osobowym czy logicznie narzucającym się z kontekstu
rzeczownikiem na ogół jednak powinien być on podany). Potem
umieścisz orzeczenie w stronie czynnej czasownik, który był
w swojej trzeciej formie ostatnim elementem orzeczenia w stronie
biernej, zastosujesz w takim czasie lub konstrukcji, w jakiej był
w orzeczeniu w stronie biernej czasownik be , a po nim umieścisz
obiekt czynności, przeniesiony z pierwszego miejsca w zdaniu
w stronie biernej. Tak powinna powstać wersja w stronie czynnej.
Możesz pomóc sobie przedstawioną wcześniej tabelą zamiany, ale
musisz patrzeć odwrotnie najpierw identyfikując formę z koń-
cowej części tabeli w stronie biernej, by dojść do strony czynnej,
która jest przedstawiona w kolumnie wcześniejszej.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Kowalczewska
STRONA BIERNA JEST PROSTA! fragment kliknij po więcej
% str. 30
Anna Kowalczewska
Przeróbmy razem kilka przykładów.
A lot of milk is drunk in Finland. (W Finlandii pije się dużo mleka.)
 str. bierna
They drink a lot of milk in Finland. (Piją dużo mleka w Finlandii.) 
str. czynna
W zdaniu w stronie biernej nie był podany wykonawca czynności 
zamieniając zdanie na stronę czynną, umieściliśmy go więc w postaci
zaimka they . Pamiętasz, że pierwszym rzeczownikiem/zaimkiem
w zdaniu w stronie czynnej musi być podmiot-wykonawca czynności,
prawda? Następnie trzeba podać orzeczenie. Czasownik be
w zdaniu w stronie biernej był w postaci is , będącej formą czasu
Present Simple, w takim więc czasie musimy umieścić czasownik,
którego trzecia forma kończyła orzeczenie w stronie biernej. Będzie
to drink . Po orzeczeniu idzie obiekt czynności, będący w stronie
biernej na początku zdania  a lot of milk . Na końcu podajemy, tak
samo jak w zdaniu w stronie biernej, okolicznik miejsca  in
Finland .
The bridge was being built by this company for two weeks. (Most
był budowany przez tę firmę przez dwa tygodnie.) str. bierna
This company was building the bridge for two weeks. (Ta firma
budowała most przez dwa tygodnie.) str. czynna
Jest to zdanie w czasie Past Continuous. Wykonawca czynności, tym
razem widoczny w zdaniu w stronie biernej  this company ,
przechodzi na początek. Po nim umieszczamy czasownik, którego
trzecia forma kończyła orzeczenie w stronie biernej, w czasie,
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Kowalczewska [ Pobierz całość w formacie PDF ]