[ Pobierz całość w formacie PDF ]

przychodów. Prenumerata prasy należy do kosztów pośrednio związanych z uzyskiwanymi Wariant I  podatnik prowadzi księgę podatkową metodą kasową
przychodami. Takie koszty uwzględnia się w rachunku podatkowym w dniu ujęcia kosztu W dniu 22 września 2010 r. podatnik zaksięgował kwotę netto z tej faktury wynoszącą
w księgach rachunkowych (zaksięgowania) na podstawie otrzymanej faktury, rachunku 299,07 zł w kolumnie 13 księgi  Pozostałe wydatki . W kolumnie 2  Data zdarzenia go-
lub innego dowodu. Mówi o tym art. 15 ust. 4d 4e ustawy o pdop oraz art. 22 ust. 5c 5d spodarczego wpisał datę wystawienia faktury, tj. 20 września 2010 r.
ustawy o pdof. Wariant II  podatnik prowadzi księgę podatkową metodą memoriałową
W przypadku gdy koszty pośrednie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, W dniu 22 września 2010 r. podatnik ujął kwotę netto z faktury (299,07 zł) w kolumnie 15
a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego  stanowią księgi podatkowej. Zapisu dokonał pod datą wystawienia faktury, tj. 20 września 2010 r.
koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Zasada Natomiast w styczniu 2011 r. podatnik zaksięgował tę kwotę w kolumnie 13. W kolumnie 2
ta nie ma jednak zastosowania w omawianej kwestii, bo koszty prenumeraty od stycznia księgi wpisał datę wystawienia faktury, tj. 20 września 2010 r.
do grudnia 2011 r.  mieszczą się w jednym roku podatkowym, tj. 2011 r.
Podstawa prawna:
Zatem koszty opłaconej w 2010 r. prenumeraty rocznej na 2011 r. powinny być  ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
 ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.),
zaliczone do kosztów podatkowych roku 2011, tj. roku, w którym zaksięgowany
 ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.),
zostanie koszt bilansowy. Przy tym stają się kosztami podatkowymi w tych samych
 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów
okresach i w tych samych kwotach, jak w ujęciu bilansowym (tj. jednorazowo lub w mie-
i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm.).
sięcznych ratach).
Dorota Przybyszewska
Gazeta Podatkowa nr 77 " 27.09.2010 r. [ Pobierz całość w formacie PDF ]