[ Pobierz całość w formacie PDF ]

mostu). Nerw wychodzi z mózgu za tylną krawędzią mostu. Jego pora\enie powoduje zeza
zbie\nego.
VII nerw czaszkowy nerw twarzowy wchodzący w skład obwodowego układu
nerwowego. Jest nerwem drugiego łuku skrzelowego. Nerw ma charakter mieszany 
przewa\ają w nim włókna ruchowe. Zawiera tak\e włókna czuciowe, i przywspółczulne 
wydzielnicze (autonomiczne). Włókna ruchowe rozpoczynają się w jądrze początkowym tego
nerwu poło\onym w moście. Następnie biegną w przewodzie słuchowym wewnętrznym,
w kanale nerwu twarzowego (twarzowego kości skroniowej). Włókna czuciowe rozpoczynają
się w zwoju kolanka poło\onym w kanale nerwu twarzowego. Wyodrębniają się w postaci
2
nerwu pośredniego i przewodzą wra\enia smakowe z /3 przednich języka. Włókna
przywspółczulne rozpoczynają się w jądrze ślinowym górnym poło\onym w moście.
 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
34
Są włóknami wydzielniczymi dla gruczołów łzowych, ślinianki pod\uchwowej, ślinianki
podjęzykowej, gruczołów podniebienia i gruczołów jamy nosowej.
Nerw wychodzi z mózgowia w kącie mostowo-mó\d\kowym dwoma korzeniami.
Korzeń grubszy (ruchowy) tworzy właściwy nerw twarzowy, zaś korzeń le\ący bocznie,
zwany nerwem pośrednim, cieńszy od poprzedniego zawiera włókna wydzielnicze
i czuciowe. Nerw wchodzi następnie do otworu słuchowego wewnętrznego biegnąc razem
z nerwem przedsionkowo- ślimakowym. Do tego miejsca oba nerwy otoczone są wypustką
opon mózgowia. Nerw twarzowy towarzyszy nerwowi przedsionkowo-ślimakowemu
dochodząc z nim do dna przewodu słuchowego wewnętrznego. Następnie oddziela się od
niego i wraz z nerwem pośrednim przechodzi przez pole nerwu twarzowego w dnie przewodu
do kanału nerwu twarzowego w piramidzie kości skroniowej, gdzie zawraca ku tyłowi
i tworzy kolanko nerwu twarzowego. Tu znajduje się zwój kolanka. Następnie biegnie ku
tyłowi i dołowi w ścianie błędnikowej (przyśrodkowej) jamy bębenkowej. Przechodzi tam
pomiędzy wyniosłością kanału półkolistego bocznego a okienkiem przedsionka. Na tym
odcinku nerw twarzowy jest oddzielony od jamy bębenkowej cienką blaszką kostną grubości
1-2mm. Powoduje to, \e jest on często wciągany w procesy chorobowe dziejące się w uchu
środkowym. Opuszcza jamę czaszki przez otwór rylcowo-sutkowy wychodząc na zewnętrzną
powierzchnię podstawy czaszki. Tutaj rozgałęzia się w 3 kierunkach: ku dołowi oddając gałąz
do tylnego brzuśca mięśnia dwubrzuścowego, ku tyłowi oddając nerw uszny tylny i ku
przodowi zakręcając i wnikając prawie poziomo do ślinianki przyusznej, tu\ poni\ej otworu
słuchowego zewnętrznego i bocznie do tylnego brzuśca mięśnia dwubrzuścowego, le\ąc na
powierzchni bocznej gałęzi \uchwy. W śliniance przyusznej początkowo (zwykle) dzieli się
na 2 gałęzie a następnie rozkrzewia tworząc splot przyuszniczy.
VIII nerw czaszkowy nerw przedsionkowo-ślimakowy unerwiający ucho wewnętrzne.
Nerw ten przekazuje informacje słuchowe ze ślimaka i informacje dotyczące przyspieszeń
liniowych i kątowych z kanałów półkolistych i łagiewki. Nerw VIII początkowo dzieli się na
dwie części:
a) część przedsionkową z receptorami le\ącymi w:
- plamkach łagiewki,
- plamkach woreczka,
- grzebieniach bańkowych,
b) część ślimakową (nerw słuchowy) z receptorami le\ącymi w:
- komórkach rzęsatych wewnętrznych i zewnętrznych narządu Cortiego.
Włókna z części przedsionkowej zbierają się w zwoju przedsionkowym. Włókna z części
ślimakowej zbierają się w zwoju spiralnym ślimaka. Włókna wychodzące z obu zwojów łączą
się w jeden nerw przedsionkowo ślimakowy i razem wnikają do mózgu na granicy mostu
i rdzenia przedłu\onego. Nerw przedsionkowo-ślimakowy jest pierwszym odcinkiem drogi
słuchowej.
IX nerw czaszkowy nerw językowo-gardłowy jest nerwem mieszanym: większą część
nerwu tworzą włókna czuciowe, unerwiające gardło i język; niewielką część stanowią włókna
ruchowe, przeznaczone dla mięśni gardła i wydzielnicze dla ślinianki przyusznej. Nerw ten
odchodzi od rdzenia przedłu\onego 5 6 korzonkami, które ukazują się w bruzdzie bocznej
tylnej za oliwką. Opuszcza czaszkę przez otwór \yły szyjnej. W obrębie otworu tworzy zwój
górny, a po wyjściu z czaszki zwój dolny, poło\ony w dołku skalistym. Po wyjściu
z czaszki biegnie pomiędzy \yłą szyjną wewnętrzną a tętnicą szyjną wewnętrzną, a następnie
kieruje się ku nasadzie języka i bocznej ścianie gardła.
X nerw czaszkowy nerw błędny jeden z nerwów czaszkowych, jest nerwem
mieszanym, prowadzi włókna czuciowe, ruchowe i przywspółczulne Nale\y do
autonomicznego układu nerwowego (AUN), podobnie jak okoruchowy i twarzowy Unerwia:
opony mózgowo-rdzeniowe, narządy szyi, serce, narządy oddechowe, znaczną część przewodu
 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
35
pokarmowego. Odchodzi od rdzenia przedłu\onego za pośrednictwem kilku korzonków.
Opuszcza czaszkę przez przednią część otworu szyjnego w czaszce. W obrębie tego otworu
część czuciowa nerwu tworzy niewielki zwój górny, a po wyjściu z otworu drugi, większy zwój
dolny. Po wyjściu z otworu \yły szyjnej nerw błędny biegnie pomiędzy tętnicą szyjną wspólną
a \yłą szyjną wewnętrzną we wspólnej pochewce powięziowej. Z szyi przechodzi do
śródpiersia górnego, a następnie tylnego, przy czym nerw błędny lewy krzy\uje się od przodu
z łukiem aorty, prawy z tętnicą podobojczykową prawą. Dalej biegną poza korzeniem płuca,
po czym dochodzą do przełyku, gdzie tworzą splot przełykowy, którego część przednia
utworzona jest głównie z gałązek nerwu lewego, a część tylna z gałązek nerwu prawego. Nerwy
błędne tworzą dwa pnie. Prawy pień błędny przechodzi na tylną część przełyku natomiast lewy
na przednią Po przejściu do jamy brzusznej pnie błędne rozgałęziają się w ścianie \ołądka.
W przebiegu nerwu błędnego rozró\niamy część głowową, szyjną, piersiową i brzuszną.
XI nerw czaszkowy nerw dodatkowy ma charakter ruchowy, a jego włókna mają
początek w dwóch jądrach ruchowych: jądrze czaszkowym nerwu dodatkowego oraz jądrze
rdzeniowym nerwu dodatkowego. Z jąder tych wychodzą odpowiednio: korzeń czaszkowy
i rdzeniowy, które łączą się w tylnym dole czaszki, tworząc wspólnie pień nerwu [ Pobierz całość w formacie PDF ]