[ Pobierz całość w formacie PDF ]

nika bez wypełnienia ich ciastem. sami, na które zapotrzebowanie w wa-
Efekt wiadomy - ciasteczek nie bę- runkach suplementacji organizmu kre-
dzie . Zawodnicy niepotrzebnie się tru- atyną wzrasta ogromnie. Ponieważ tre-
dzili, zwiększyli wprawdzie ilość mRNA ning i kreatyna współdziałają ze sobą
dla aktyny i miozyny, ale szansę na to, w zwiększaniu ilości cząsteczek mRNA
aby stać się wytrenowanymi , zaprze- ( foremek czekających na wypełnianie
paścili, spożywając zbyt małą ilość biał- ich aminokwasami), okresowo zapotrze-
ka (mają foremki, ale nie wypełnili ich bowanie na białka w diecie może sięgać
ciastem). nawet powyżej 2 g na kg masy ciała na
Gdy chodzi o mechanizm działania dobę. Gdy ten warunek zostanie spełnio-
kreatyny, warto przypomnieć, że praca ny, dochodzi u zawodników do spekta-
która dokonała rewolucji w poglądach kularnych przyrostów masy mięśniowej.
na rolę kreatyny, ukazała się w 1974 (In- Richard Kreider (USA) w swoim refe-
gwall J.S., Weiner C. D., Morales M. F., racie Przetrenowanie i suplementacja
Davis E., Stockdale F. E.: Specificity of ( Overtraining and Supplementation ),
10 Jerzy Popinigis
wygłoszonym na III ANNUAL ME- sach azotowych zawodników, ile białka
ETING: NUTRITION AND SUPPLE- oni spożywają, ile katabolizują i wyda-
MENTATION w 2000 roku w Pesaro lają (głównie w postaci mocznika). Prof.
(Włochy), podał, że u jego zawodników Jerzy %7łołądz opowiadał mi, że au-
futbolu amerykańskiego (finalisty Super striackiemu narciarzowi, zjazdowcowi,
Bowl w 1999 roku) przy stosowaniu kre- Hermanowi Meierowi, bardzo często
atyny jako dietetycznego suplementu, oznacza się bilans azotowy. Ma to słu-
przyrost masy mięśni w ciągu 3 miesię- żyć kontroli prawidłowości odżywiania
cy wyniósł około 3,5 kg! Poprawiły się i przebiegu działań treningowych.
u nich także wyniki wszystkich testów Biosynteza białka w zjawiskach ada-
wysiłkowych. ptacji organizmu odgrywa zasadniczą
Należy pamiętać, że nadmierna podaż rolę i dlatego na Zachodzie bardzo szyb-
białka nie jest wskazana, może utrudniać ko się rozwija, oparta na biochemii, wie-
adaptację i zmniejszać zdolności wysił- dza o wspomaganiu treningu sportowe-
kowe. Jednak znacznie częściej u spor- go. Przykłady? W internecie za pomo-
towców spotykamy zbyt małe spożycie cą wyszukiwarki NORTHERN LIGHT
białka. Zwraca na to uwagę Andrzej Czytelnicy mogą sprawdzić, że pod ha-
Matuszkiewicz w swojej pracy habili- słem protein supplementation znajdu-
tacyjnej pt. Wyczynowe uprawianie je się przeszło 40 tysięcy informacji.
sportu przy ograniczonej podaży biał- Tam, między innymi, w recepcie, okre-
ka w diecie a potencjalne możliwości ślanej nazwą post training formula ,
antyoksydacyjne organizmu (Wyd. nakazuje się, aby po treningu (nie póz-
AWF w Gdańsku, 2000). Wskazuje on, niej jednak jak 15 min po jego ukończe-
że u wielu badanych przez niego za- niu), wypić drink , składający z określo-
wodników, uprawiających różne dyscy- nych ilości białka, zmieszanego z cukra-
pliny sportu spożycie białka jest zbyt mi. Takie postępowanie uważa się jako
niskie, co może ograniczać efekty tre- podnoszące efektywność treningu, po-
ningu. nieważ powstałe w trakcie danej jednost-
Ażeby dobrze zrozumieć podłoże zja- ki treningowej foremki mRNA mają
wiska, jakim jest proces treningowy, krótki okres życia (zaledwie kilka go-
należy naświetlić jego poszczególne dzin), a dla osiągnięcia celu potrzebne
warstwy. Do tego potrzeba wiedzy psy- jest wypełnienie ich białkiem.
chologicznej, fizjologicznej i bioche- Aby białko, używane jako suplement,
micznej. To biochemia zdolna jest obja- miało jak najmniejszą zawartość tłusz-
śnić, na czym polegają różne efekty czu, zaleca się stosowanie whey prote-
treningowe (jedne mRNA powstają pod in , czyli białka serwatki (w NOR-
wpływem treningu wytrzymałościowego, THERN LIGHT jest też około 40 tysięcy
inne pod wpływem treningu szybkościo- informacji na ten temat). Zawarte w drin-
wego, a jeszcze inne pod wpływem tre- ku białko ma dostarczyć aminokwasów,
ningu siłowego). To biochemia wyjaśnia natomiast zadaniem cukrów jest nie tyl-
- dlaczego ważne są informacje o bilan- ko podaż substratu do natychmiastowej
O potrzebie koegzystencji biochemii sportu i teorii treningu 11
resyntezy glikogenu, ale także zwiększe- wiek XXI i trzeba się do tego powoli
nie wyrzutu insuliny do krwi, hormonu przyzwyczajać.
ułatwiającego transport zarówno cukrów, Czytelników, gruntownie znających
jak i aminokwasów do mięśnia. Studiu- problem biosyntezy białka i jego rolę
jąc dalej ten problem, można się dowie- w zjawisku adaptacji, pragnę przeprosić
dzieć, że te dodatkowe, powstałe w wy- za zastosowane uproszczenia. Wiadomo
niku treningu, cząsteczki białka można także, że aktywność ruchowa, trening
ochronić przed samostrawieniem sportowy nie ogranicza się do wywoły-
przez organizm sportowca w fazie ka- wania zmian jedynie w syntezie białek
tabolicznej, występującej w nocy, przez mięśnia, o których pisałem. Zmiany ada-
podanie mu do wypicia przed snem in- ptacyjne dotyczą białek całego ustroju,
nego drinka , zawierającego tzw. ni- tj. białek wątroby, serca, nerki, mózgu,
ght protein , mieszaninę dłużej trawio- białek, występujących w ścianach na-
nego białka, co zablokuje enzymy pro- czyń krwionośnych, białek, które odpo-
teolityczne. wiadają za transmisję sygnałów w ukła-
 Im dalej w las tym więcej drzew, dzie nerwowym, cząsteczek białkowych
im więcej chcemy się dowiedzieć o isto- które warunkują adaptację na poziomie
cie i mechanizmach treningu, tym wię- więzadeł i ścięgien, także takich, które
cej potrzeba wiedzy biochemicznej . decydują o naszej pamięci, uczeniu się
Nie należy się jednak dziwić, już mamy itd., itd. [ Pobierz całość w formacie PDF ]