[ Pobierz całość w formacie PDF ]

241. 1. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych
wanie schodów wachlarzowych, pod warunkiem za-
powinna mie klas odpornoci ogniowej wymagan
chowania najmniejszej szerokoci stopni okrelonych
dla cian wewntrznych, nie mniejsz jednak ni E I 15,
w 69 ust. 6.
z uwzgldnieniem 217. Wymaganie klasy odpornoci
ogniowej dla obudowy poziomych dróg ewakuacyj-
3. Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w których
nych nie dotyczy obudowy krytego cigu pieszego 
zastosowano pochylnie lub stopnie umoliwiajce po-
pasau, o którym mowa w 247 ust. 2.
konanie rónicy poziomów, powinny by wyranie
oznakowane.
2. W cianach wewntrznych, stanowicych obu-
dow dróg ewakuacyjnych w strefach poarowych
245. W budynkach:
ZL III i PM, dopuszcza si umieszczenie nieotwiera-
nych nawietli powyej 2 m od poziomu posadzki, je-
1) niskim (N), zawierajcym stref poarow ZL II,
eli przylegajce pomieszczenia nie s zagroone wy-
2) redniowysokim (SW), zawierajcym stref poaro-
buchem i jeeli gsto obcienia ogniowego w tych
w ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
pomieszczeniach nie przekracza 1000 MJ/m2.
3) niskim (N) i redniowysokim (SW), zawierajcym
3. W cianach zewntrznych budynków, przy któ-
stref poarow PM o gstoci obcienia ognio-
rych znajduje si galeria, bdca jedyn drog ewaku-
wego powyej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie za-
acyjn, dopuszcza si umieszczenie nawietli powyej
groone wybuchem,
2 m od posadzki tej galerii.
naley stosowa klatki schodowe obudowane i zamy-
242. 1. Szeroko poziomych dróg ewakuacyj- kane drzwiami oraz wyposaone w urzdzenia zapo-
biegajce zadymieniu lub s"uce do usuwania dymu.
nych naley oblicza proporcjonalnie do liczby osób
mogcych przebywa jednoczenie na danej kondy-
246. 1. W budynku wysokim (W) i wysokocio-
gnacji budynku, przyjmujc co najmniej 0,6 m na 100
wym (WW) powinny by co najmniej dwie klatki scho-
osób, lecz nie mniej ni 1,4 m.
dowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg ko-
2. Dopuszcza si zmniejszenie szerokoci poziomej munikacji ogólnej oraz pomieszcze przedsionkiem
drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeeli jest ona przezna- przeciwpoarowym, odpowiadajcym wymaganiom
czona do ewakuacji nie wicej ni 20 osób. 232. Dopuszcza si dodatkowe pionowe drogi komu-
nikacji ogólnej, niespe"niajce tych wymaga, jeeli "-
3. Wysoko drogi ewakuacyjnej powinna wynosi cz one kondygnacje w obrbie jednej strefy poaro-
co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko lokalnego ob- wej.
Dziennik Ustaw Nr 75  5253  Poz. 690
2. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpoarowe, nym, zagrodowym i rekreacji indywidualnej, a take bu-
stanowice drog ewakuacyjn w budynku wysokim dynku tymczasowym nieprzeznaczonym na cele wido-
(W) dla strefy poarowej ZL II oraz w budynku wysoko- wiskowe lub inne zgromadzenia ludzi, mog nie spe"-
ciowym (WW) dla stref poarowych innych ni ZL IV, nia wymaga stawianych drogom ewakuacyjnym.
powinny by wyposaone w urzdzenia zapobiegajce
ich zadymieniu. 249. 1. ciany wewntrzne i stropy stanowice
obudow klatki schodowej lub pochylni powinny mie
3. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpoarowe, klas odpornoci ogniowej okrelon zgodnie z 216,
stanowice drog ewakuacyjn w budynku wysokim jak dla stropów budynku.
(W) dla strefy poarowej ZL I, ZL III, ZL V lub PM oraz
w budynku wysokociowym (WW) dla strefy poaro- 2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, nie doty-
wej ZL IV, powinny by wyposaone w urzdzenia za- czy pionowych dróg komunikacji ogólnej przebiegaj-
pobiegajce zadymieniu lub samoczynne urzdzenia cych wy"cznie w obrbie jednej strefy poarowej, z za-
oddymiajce uruchamiane za pomoc systemu wykry- strzeeniem 256 ust. 2.
wania dymu.
3. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie s"u-
4. W budynku wysokim (W) niezawierajcym stre- ce do ewakuacji powinny by wykonane z materia"ów
fy poarowej ZL II dopuszcza si stosowanie tylko jed- niepalnych i mie klas odpornoci ogniowej co naj-
nej klatki schodowej, jeeli powierzchnia rzutu pozio- mniej:
mego budynku nie przekracza 750 m2.
1) w budynkach o klasie odpornoci poarowej  A ,
 B i  C  R 60,
5. W budynku wysokim (W) i wysokociowym
(WW) dopuszcza si wykonywanie klatek schodowych,
2) w budynkach o klasie odpornoci poarowej  D
stanowicych drog ewakuacyjn wy"cznie dla stref
i  E  R 30.
poarowych ZL IV, bez przedsionków oddzielajcych je
od poziomych dróg komunikacji ogólnej, jeeli:
4. Wymaganie klasy odpornoci ogniowej, o któ- [ Pobierz całość w formacie PDF ]