[ Pobierz całość w formacie PDF ]

zainstalowanych. Po uaktywnieniu katalogu z pakietami RPM należy wykonać nastę-
pujące polecenie:
Już zainstalowane pakiety RPM zostaną uaktualnione przez nowsze wersje. Wszystkie
pozostałe pakiety będą pominięte.
Jeszcze raz należy zauważyć, że nie powinno się odświeżać lub uaktualniać pakietów
jądra, ponieważ może dojść do tego, że podczas instalowania nowej wersji jądra
zostanie usunięta jedyna działająca starsza wersja.
Jeżeli już dłużej nie zamierzasz korzystać z określonego pakietu oprogramowania (lub po
prostu chcesz odzyskać trochę miejsca na dysku), to powinieneś wykorzystać polecenie
z opcją . Składnia polecenia jest następująca:
Jeżeli dany pakiet nie jest powiązany z innymi pakietami, to jest po prostu  po cichutku
usuwany. Zanim jednak usuniesz dany pakiet, warto się przekonać, czy rzeczywiście
nie posiada on żadnych powiązań z innymi pakietami. Do odpytania pakietu służy pole-
cenie z opcją i całą masą dodatkowych opcji (użytkownik nie musi dokonywać
odrębnej kontroli zależności z innymi pakietami, ponieważ zanim rpm rozpocznie proces
usuwania pakietu aplikacji, automatycznie sprawdza zależności  od czasu do czasu warto
jednak wykonać takie polecenie dla zaspokojenia własnej ciekawości). Aby sprawdzić
zależności od innych pakietów, wykonaj następujące polecenie:
Jeżeli zdecydowałeś się na usunięcie wybranego pakietu, to zalecaną metodą postępowania
jest dołączenie opcji do polecenia , co pozwoli na bieżąco kontrolować proces
usuwania pakietu. Ponieważ ilość informacji wyświetlanych po zastosowaniu opcji
może być bardzo duża, to należy rozważyć możliwość przekierowania wyników działa-
nia do polecenia , np.:
Wykonanie powyższego polecenia spowoduje usunięcie pakietu ; w trakcie usuwa-
nia na ekranie wyświetlane będą strona po stronie ( ) kolejne informacje o jego przebiegu
(aby wyświetlać kolejne strony, użyj klawisza spacji).
Istnieją również inne opcje, które użyte łącznie z poleceniem pozwalają na
m.in. zignorowanie okoliczności uniemożliwiających usunięcie pakietu lub zapobiegają
U
wykonywaniu pewnych określonych czynności (np. uruchamianiu skryptów przeznaczo-
nych do wykonania przed i po procesie anulowania instalacji). Poniżej przedstawiono
kilka z tych opcji.
 powoduje usunięcie pakietu bez sprawdzania jego zależności
z innymi pakietami.
 powoduje usunięcie pakietu bez uruchamiania skryptów
przeznaczonych do wykonania przed i po procesie anulowania instalacji).
 powoduje usunięcie pakietu bez uruchamiania skryptów
inicjowanych zdarzeniem usunięcia pakietu.
Jeżeli masz pewne obiekcje przed usunięciem pakietu, to przed rzeczywistym usunięciem
takiego pakietu możesz uruchomić proces anulowania instalacji w trybie testowym ( ).
W tym trybie na ekranie pojawi się pełny przebieg  symulowanego procesu anulowania
instalacji danej aplikacji, ale w rzeczywistości nie zostanie ona naruszona (nie zapomnij
o dodaniu opcji ), np.:
Jeżeli w wynikach symulowanego procesu anulowania instalacji nie znajdziesz niczego
podejrzanego, to możesz z czystym sumieniem ponownie wykonać to samo polecenie,
tym razem bez opcji  wybrany pakiet zostanie usunięty.
Używając opcji polecenia , możesz otrzymywać różne informacje dotyczące pakie-
tów oprogramowania (np. może to być zwykła lista wszystkich zainstalowanych pakietów,
ale równie dobrze możesz zażądać szczegółowych informacji o wybranym pakiecie). Pod-
stawowa składnia polecenia jest następująca (wymagane jest dołączenie co najmniej
jednej opcji):
Poniżej przedstawiono zestawienie kilku przydatnych opcji.
 wyświetla listę wszystkich zainstalowanych pakietów.
 wyświetla informacje o pakiecie, w którego skład wchodzi dany
(jeżeli nie podasz pełnej ścieżki do pliku, to rpm zakłada, że znajduje się on
w katalogu bieżącym).
 wyświetla szczegółowe informacje o wybranym pakiecie.
II
 wyświetla listę składników (takich jak biblioteki i polecenia),
z których korzysta dany pakiet.
 wyświetla listę wszystkich plików wchodzących w skład danego
pakietu.
 wyświetla listę wszystkich plików dokumentacji dołączonych
do danego pakietu.
 wyświetla listę wszystkich plików konfiguracyjnych dołączonych [ Pobierz całość w formacie PDF ]