[ Pobierz całość w formacie PDF ]

chodziło jednak tylko o nieprzerwane panowanie szeregu królów z linii Dawida. W jego
rodzie miał się w końcu pojawić ktoś, kto sam władałby  aż po czas niezmierzony, a jego
tron [będzie] jak słońce przede mną [przed Bogiem] (Psalm 89:20, 29, 34-36 [89:21,
30, 35-37, Bw)] Izajasza 55:3, 4).
22 Widać zatem, że przymierze Dawidowe jeszcze bardziej zawęziło linię prowadzącą
do Nasienia. Nawet %7łydzi żyjący w I wieku zdawali sobie sprawę z tego, że Mesjasz musi
być potomkiem Dawida (Jana 7:41, 42). Pewien anioł potwierdził, że Jezus Chrystus jako
główny przedstawiciel nasienia obiecanego w przymierzu zawartym z Abrahamem
nadaje się na nieprzemijającego Dziedzica Królestwa Dawidowego (Aukasza 1:31-33). W
ten sposób Jezus uzyskał prawo do panowania nad Ziemią Obiecaną, tym krajem, nad
którym sprawował władzę król Dawid. Powinno to umocnić nasze zaufanie do Jezusa;
nie rządzi on wskutek uzurpacji, lecz na mocy jak najbardziej legalnego postanowienia -
przymierza Bożego.
23 Rozpatrzyliśmy dotąd zaledwie cztery Boskie przymierza związane ze sposobem, w
jaki Stwórca postanowił urzeczywistnić swoje zamierzenie dotyczące obdarzenia
ludzkości wieczystymi błogosławieństwami. Zapewne jednak dostrzegasz, Czytelniku, że
obraz nie jest kompletny. Nie rozstrzygnięte pozostają kwestie: Skoro ludzie w dalszym
ciągu są niedoskonali, to jaki kapłan lub jaka ofiara może trwale zmienić ten stan rzeczy?
Jak ludzie mają zdobyć kwalifikacje, pozwalające im wejść w skład nasienia Abrahama?
Czy istnieje podstawa, by wierzyć, że prawo do sprawowania władzy zostanie rozszerzone
i obejmie więcej niż określone ziemskie terytorium? W jaki sposób oba elementy
nasienia Abrahama - zarówno główny, jak i drugorzędny - zapewnią błogosławieństwa
 wszystkim narodom ziemi , w tym także każdemu z nas? Zajmijmy się tym bliżej.
[Przypisy]
1 Jest to przykład przymierza jednostronnego, gdyż tylko jeden jego uczestnik (Bóg) zobowiązał się do
spełnienia określonych warunków.
2  Idea przymierza była cechą wyróżniającą religię Izraela. Jedynie ona wymagała wyłącznej lojalności
oraz wykluczała dwojakie lub wielorakie zobowiązania, dopuszczalne w innych religiach
(Theological Dictionary of the Old Testament, tom II, strona 278).
Jaką masz odpowiedz?
Dlaczego przymierze Abrahamowe jest dla nas podstawą dostąpienia wieczystych błogosławieństw?
Co było literalnym, cielesnym nasieniem Abrahama, a co nasieniem symbolicznym?
Dlaczego do przymierza Abrahamowego dołączono przymierze Prawa?
W jaki sposób przymierze Dawidowe co do Królestwa posunęło naprzód sprawę realizacji zamierzenia
Bożego?
Pytania do studium
1, 2. Dlaczego można powiedzieć, że niemal każdy z nas zetknął się z pewnym przymierzem?
3. Dlaczego inne przymierza mogą mieć większy wpływ na nasze życie niż małżeństwo?
4. Jakie pierwotne przymierze rzuca światło na wieczyste zamierzenie Boże?
5, 6. (a) Jakich środków Bóg postanowił użyć, żeby urzeczywistnić swój plan? (b) Dlaczego powinniśmy
się nimi interesować?
7, 8. Jakiego rodzaju przymierze Jehowa zawarł z Abrahamem? (1 Kronik 16:15, 16).
9. Skąd wiadomo, że przymierze Abrahamowe może dotyczyć także nas?
10. Jakie ważne wnioski nasuwa przymierze Abrahamowe?
11. Jak doszło do literalnego spełnienia przymierza zawartego z Abrahamem?
12. 13. Z jakich względów Jezus okazał się głównym przedstawicielem tego nasienia, o które chodzi przy
duchowym spełnieniu przymierza Abrahamowego?
14. Kto stanowi drugorzędną część nasienia Abrahama i jaka kwestia wymaga jeszcze omówienia?
15-17. (a) Dlaczego do przymierza Abrahamowego zostało dołączone przymierze Prawa? (b) Jak Prawo
urzeczywistniło te cele?
18. Jaka jeszcze perspektywa wynikała z przymierza Prawa, dlaczego jednak niełatwo ją było zrozumieć?
19. Jak omówione przymierza wskazywały na ustanowienie władzy królewskiej?
20. Jak na arenie wydarzeń pojawił się Dawid ze swoją linią rodową?
21. Do czego utorowało drogę przymierze Dawidowe co do Królestwa?
22. Jakie powiązanie istniało między przymierzem Dawidowym a linią prowadzącą do Nasienia i co z
tego wynikło? [ Pobierz całość w formacie PDF ]