[ Pobierz całość w formacie PDF ]

- Owszem, ciało jest postrzegane jako dar Boga. Dlatego te\ oficjalnie zabronione są
operacje plastyczne. Poza tym, w islamie kobieta ma prawo do \ycia płciowego. Niespełnione
\ycie płciowe jest dla kobiety powodem do rozwodu. Islam nie ma nic przeciwko rozkoszom
cielesnym. Udane współ\ycie seksualne w mał\eństwie ma du\ą wartość. Islam dopuszcza
równie\ zapobieganie niechcianej cią\y. Ale to, co najbardziej liczy się dla mnie, to fakt, \e
Prorok, który jest przykładem dla wszystkich muzułmanów, nie kazał obrzezać swojej córki.
Opowiadam Aminie o swoim planie zainicjowania szeroko zakrojonej kampanii
uświadamiającej na temat FGM. Amina gorąco popiera ten pomysł i podkreśla konieczność
informowania pokrzywdzonych kobiet.
- Trzeba podchodzić do tego tematu bardzo delikatnie, bez europejskiej przesady. - I dalej
opowiada mi o zdarzeniu, które wy-
 138 
warło na niej niezwykle silne wra\enie: - Młody mę\czyzna zapytał swoją narzeczoną na
krótko przed ślubem, czy jest obrzezana. Kiedy usłyszał, \e tak, \e  wszystko w porządku", a
więc \e jego przyszła \ona jest obrzezana, okazało się, \e właśnie to nie było dla niego  w
porządku". Zerwał zaręczyny, chocia\ bardzo dobrze oboje się rozumieli. Uwa\a jednak, \e
aby jego związek mał\eński był udany, musi poślubić tylko nieobrzezaną kobietę, taką, której
genitalia są nienaruszone. Wówczas bowiem ich po\ycie będzie szczęśliwe, bez problemów
zdrowotnych i bólu. Wtedy stało się dla mnie jasne, \e wiedza na temat tej nieludzkiej
tradycji znowu obraca się przeciwko kobietom, które wskutek obrzezania ju\ raz stały się
ofiarami. Nie mam wątpliwości, \e wyłącznie zrozumienie, i\ FGM jest złe dla wszystkich,
spowoduje zaprzestanie jego praktykowania.
Wieczorem oglądam w telewizji dokument o dwóch Turczynkach. Jedna jest wesołą,
światową blondynką ubraną w zachodnim stylu. Druga ma ciemne włosy, ubrana jest w
mysioszarą suknię, na głowie ma chustę. Jej sposób poruszania się, wyraz twarzy są odbiciem
\ycia pełnego rozczarowań i zawodów. To, \e obie kobiety są dokładnie w tym samym
wieku, \e mają po trzydzieści dwa lata, wie tylko ten, kto słucha narratora. Na oko mo\na by
ocenić, \e ró\nica wieku między nimi wynosi co najmniej dziesięć lat.
Widzimy, jak uśmiechnięta blondynka robi zakupy w sklepie z materiałami, pracuje jako
dekoratorka, jak wieczorem spotyka się z przyjaciółmi, pije herbatę i prowadzi interesujące
rozmowy. Na koniec reporta\u du\a niespodzianka: blondynka nie mieszka ani w Pary\u, ani
w Berlinie - lecz w Stambule. W przeciwieństwie do niej szatynka ukrywa się w środku
Niemiec, poniewa\ rodzina skazała ją na wygnanie w odwecie za rozwód. Kobiety łączy tylko
to, \e obie są Turczynkami i muzułmankami.
Następnego dnia opowiadam w biurze o tym filmie. Wszystkie uśmiechamy się.
- Tak naprawdę - rzucam - coraz trudniej jest mówić o islamie i FGM. Bo nie chodzi tu wcale
o islam.
 139 
- Chyba nie uwa\asz, \e islam i FGM nie mają ze sobą nic wspólnego! - mówi Corinna.
- I tak, i nie - odpowiadam. - Nie wolno tak po prostu zawę\ać dyskusji i mówić, \e to islam
jest winny FGM.
- Ale jak to się dzieje, \e okaleczanie genitaliów odbywa się głównie w krajach
muzułmańskich? - wtrąca Julia.
- To prawda - odpowiadam. - Ale trzeba uwzględnić jedno: islam ma inną strukturę ni\ na
przykład chrześcijaństwo. W islamie nie ma papie\a, najwy\szego pasterza, który jako jedyny
ustanawiałby jedno powszechnie obowiązujące prawo. W islamie są ró\ne szkoły myślenia:
konserwatywna, postępowa i fundamentalistyczna. Ka\da z nich interpretuje Koran na swój
sposób. Dlatego nie mo\na po prostu powiedzieć: to islam jest odpowiedzialny za FGM.
- Ale musisz przyznać, \e przywódcy islamu zachowują się tak, jakby problem okaleczania
genitaliów w ogóle nie istniał - mówi Lea. -1 to nie wszystko: przecie\ we wszystkich
religiach kobiety są grupą społeczną o mniejszej wartości - w chrześcijaństwie tak\e obarcza
się je winą za wypędzenie z raju i za grzech pierworodny. Poza tym jeszcze nigdy nie
słyszałam, \eby wielu imamów wypowiedziało się publicznie przeciw FGM.
- To nie jest całkiem zgodne z prawdą. W islamie dyskusja na temat FGM tak\e przybiera na
sile - i to coraz mocniej. Tyle \e na zewnątrz przedostaje się przewa\nie to, co wyra\ają
radykałowie, poniewa\ oni krzyczą najgłośniej.
Dyskutujemy jeszcze przez chwilę, w końcu wyciągam z torebki kartkę papieru.
- Spójrzcie, co zebrałam - mówię. - Są tu najwa\niejsze, moim zdaniem, rzeczy, które
powinno się wiedzieć o islamie.
Pakuję swoje manatki i zbieram się do domu. Jest ju\ ciemno i zrobiło się chłodno. Wkładam
ręce w kieszenie płaszcza. Oczywiście myślę na serio o tym, co przed chwilą powiedziałam w
biurze o islamie i FGM. To nie Koran jest winny temu, \e FGM praktykuje się przede
wszystkich w krajach muzułmańskich. Ale oczywiście odpowiedzialność za to ponosi religia.
 140 
W Europie wiedza o islamie jest bardzo skąpa. Ta wspólnota religijna jest druga na świecie
pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Około 1,2 miliarda ludzi wyznaje
islam, co stanowi dziewiętnaście procent ludności świata. Tak\e w Unii Europejskiej
muzułmanie są ju\ od dawna du\ą społecznością. We Francji zgodnie z Koranem \yje sześć
milionów ludzi (dziesięć procent całej ludności), w Niemczech 3,2 miliona, w Wielkiej [ Pobierz całość w formacie PDF ]