[ Pobierz całość w formacie PDF ]

tego nagrania i zobacz, co jeszcze da si z nich wydoby.
 Jak bdziesz cierpia na nadmiar wolnego czasu doda zo-
Sliwie Lando.
 I tak potrzebowaem jakiegoS hobby.
99
O I A
%
Budowa Wielkiej Sali Posiedze Senatu Nowej Republiki zo-
staa ukoczona ledwie trzy miesice wczeSniej, a i to tylko z ko-
niecznoSci, bowiem po zamachu Kuellera Senat nie mia gdzie obra-
dowa. Bomby tak dalece naruszyy konstrukcj starej siedziby, e
naprawianie jej uznano za kosztowniejsze i trudniejsze od zbudo-
wania nowej. Co prawda ukoczona nie oznaczao wykoczo-
na , gdy prace nad tym trway jeszcze w przerwach obrad, ale ca-
oS ju funkcjonowaa i wywieraa efekt zgodny z obiecanym przez
projektantów. Stary ukad siedze ustawionych w amfiteatralne pó-
kole otaczajce podwyszan mównic zastpiono zestawem blo-
ków foteli. Bloki te miay rozmait wielkoS i ksztat, a poczone
byy midzy sob krótkimi pochylniami, schodkami i przejSciami,
tak e caoS sprawiaa wraenie przypadkowej, ale równoczeSnie
stylowej i zgrabnej. Szklane Scianki, barierki i rzexbione przepierze-
nia w poczeniu z rónic usytuowania grup foteli (czasem tylko
o metr) daway niezakócony widok z kadego miejsca, ekrany zaS,
w które zaopatrzono kade siedzisko, pozwalay zarówno na powik-
szanie obrazu tego, co znajdowao si na podwyszeniu w Srodko-
wej czSci sali, jak i innych grup foteli. Pod wieloma wzgldami
sala przypominaa Leii synny Teatr Condina Marlec zbudowany na
Alderaan i dla wielu stanowicy synonim uprzejmoSci, kultury
i ucywilizowania. Miaa nadziej, e wystrój sali Senatu bdzie ge-
nerowa w zgromadzonych podobne zalety.
Ale raczej w przyszoSci, gdy aktualnie adna z tych ani zbli-
onych do nich cech jakoS nie dawaa si odczu.
100
 JeSli dobrze pana rozumiem, panie prezydencie dobieg
z goSników chrapliwy gos Opquiaczyka to poinformowa nas
pan, e Bothanie umoliwili zniszczenie planety Caamas i wymor-
dowanie jej mieszkaców, a równoczeSnie powiedzia pan, e nie
zamierza doprowadzi sprawców tej ohydnej zbrodni przed obli-
cze sprawiedliwoSci.
 Prosibym uprzejmie, by pan uwaniej sucha tego, co mó-
wi, i w przyszoSci nie przekrca moich wypowiedzi, senatorze 
prezydent Gavrisom poruszy nerwowo ogonem. Powiedziaem,
e grupka, powtarzam: grupka Bothan, i to jak dotd nie zidentyfi-
kowanych, zwizana bya z tragedi, o której mowa. Powiedzia-
em take, i jeSli kiedyS poznamy ich tosamoS, to bezwzgldnie
zrobimy co w naszej mocy, by sprawiedliwoSci, której wszyscy
pragniemy, stao si zadoS. Dopóki jednak nie wiemy, kim s, po
prostu nie moemy nic zrobi.
 A dlaczego? zada wyjaSnie Forshul o bkitnozielo-
nych wosach i pocigej twarzy, reprezentujcy osiemdziesit sie-
dem zamieszkanych planet sektora Yminis pooonego w Zewntrz-
nych Odlegych Rubieach. Senator Fey lya nie zaprzecza, e
Bothanie byli w to zamieszani. Nic wic nie stoi na przeszkodzie,
by ich ukara za t monstrualn plam na honorze galaktycznej
cywilizacji.
Leia spojrzaa na Borska Fey ly siedzcego wraz z innymi
czonkami Rady za pókolistym stoem na podwyszeniu min i fu-
tro trzyma pod kontrol, ale dziki Mocy bez trudu wyczua targaj-
ce nim mieszane uczucia. Wiedziaa, e tu przed rozpoczciem obrad
rozmawia z gowami Poczonych Klanów na Bothawui, tote nie-
trudno byo si domySli, e rozmowa nie przebiega najlepiej.
 Rozumiem paskie uczucia, senatorze. Jednak musz przy-
pomnie, e zasady prawne Nowej Republiki róni si od kodek-
su forshuliriaskiego Gavrisom rozwin skrzyda i chwytnym
piórem wcisn jeden z przycisków na znajdujcym si przed nim
pulpicie; na ekranie nad jego gow pojawi si odpowiedni frag-
ment kodeksu karnego Nowej Republiki. Zgodnie z obowizuj-
cym prawem nie wolno nam kara caej rasy za przestpstwo po-
penione przez kilku czy kilkunastu jej czonków.
 A dlaczego nie znamy tosamoSci tych kilku? spyta Isho-
ri. Co ma na ten temat do powiedzenia senator Fey lya?
Gavrisom spojrza na Borska Fey ly i spyta:
 Senatorze, zechce pan odpowiedzie na to pytanie?
101
Zapytany zebra si w sobie i wsta.
 Rozumiem gniew, w jaki te wiadomoSci wprawiy wielu
z was i zapewniam, e przywódcy klanów bothaskich podzielaj
wasze uczucia, jak równie pragnienie, by sprawców tej zbrodni
postawi przed obliczem sprawiedliwoSci. Moecie by pewni, e
gdybySmy znali tosamoS sprawców, ju dawno spotkaaby ich
zasuona kara. Problem w tym, e jej nie znamy.
Nagle rozleg si przeraxliwy, wierkajcy wrzask. Leia pod-
skoczya odruchowo, nim zidentyfikowaa mrocy krew w yach
dxwik jako ayrovaski odpowiednik pogardliwego parsknicia.
 Oczekuje pan, e uwierzymy&
 Panie prezydencie, ponownie prosz o zwrócenie uwagi
senatorowi z Moddell, eby przesta haasowa! rozleg si wScie-
ky gos. Jego wrzaski spowodoway ju w trakcie tej sesji utrat
przeze mnie dwóch jaj, a jeSli nie zdoam znieS rocznego przy-
dziau w wyznaczonym czasie, strac zarówno stanowisko, jak
i moliwoS ponownego wyboru do tego zgromadzenia.
 Co byoby prawdziw ulg zareplikowa ktoS z sali. 
Znaczna czS obecnych ma serdecznie doS jaj jako wymówki
przy kadym temacie, który nie podoba si&
Gavrisom nacisn inny klawisz i gos umilk, poniewa wy-
czony zosta system nagaSniajcy sali.
Jeszcze przez dobr minut rozbrzmieway rozgniewane gosy
wykrzykujce z rónych miejsc, nim do dyskutantów dotaro, e
adwersarze nie s w stanie usysze obelg i zoSliwoSci. Gavrisom
odczeka, a wszyscy zamilkn, i wczy system.
 Wstp podpisanej przez wszystkich czonków Karty Nowej
Republiki stanowi, e planety czonkowskie bd si wobec siebie
zachowyway w sposób przyjty i cywilizowany oznajmi. 
Czyby czonków Senatu obowizyway nisze standardy?
 Mówi pan o cywilizowanym postpowaniu, panie prezyden-
cie odezwa si wysoki Bagmin. Jak moemy uwaa si za
cywilizowanych, jeSli nie potpimy zbrodni popenionej na rasie
Caamasi?
Leia odchrzkna i zabraa gos:
 Chciaam przypomnie zebranym, e nie negujc udziau
grupy Bothan w tym wydarzeniu, nie mamy adnej informacji, czy
uczestniczyli w samym ataku i zniszczeniu Caamas. A waSciw
zbrodni popenili inni i sdz, e przede wszystkim oni powinni
sta si obiektem gniewu i sprawiedliwoSci.
102
 Próbuje pani wybieli Bothan, pani senator? spyta ktoS,
kogo nie udao jej si zidentyfikowa.
 Poza sprawcami, o których mowa, byli bez wtpienia agen-
ci czy pomocnicy Palpatine a doda ktoS inny z drugiego koca [ Pobierz całość w formacie PDF ]