[ Pobierz całość w formacie PDF ]

zachodnich Indiach, zachodnim Pacyfiku łącznie ze wschodnią częścią archipelagu Indonezji, Nowej
Gwinei i północnej Australii. Zwykle jest związany z terenami, na których prowadzi się produkcję ry\u i
hodowlę świń. Sezon zachorowań w północnej Azji zwykle rozpoczyna się w maju lub czerwcu i kończy
się na początku września lub pazdziernika. Endemicznie krą\y wirus JE na terenach tropikalnych Azji
pomiędzy ptakami, świniami i moskitami. Istnieją przypadki zwiększenia liczby zachorowań mogą
wystąpić w tych endemicznych regionach podczas pory monsunowej lub na terenach zasobniejszych w
wodę stojącą.
ROZPOZNANIE
Okres inkubacji u koni wynosi od 4 do 14 dni, najczęściej 8-10 dni. U tego gatunku zwierząt bardzo
częsty jest niewidoczny przebieg zaka\enia. Zwinie manifestują objawy choroby po 3 dniach lecz
wiremia i towarzysząca jej gorączka mogą pojawić się ju\ po 24 godzinach od zaka\enia.
Objawy kliniczne
W czasie okresów epizootii lub na terenach enzootycznych wstępną diagnozę JE u koni stawia się na
podstawie objawów zapalenia mózgu w połączeniu z gorączką. Podobne objawy oraz rodzenie się du\ej
liczby słabo \ywotnych prosiąt wskazują na zaka\enie świń Końcowe rozpoznanie JE u koni zale\y od
izolacji wirusa ze zwłok lub z próbek pobranych od \ywych zwierząt. Poniewa\ izolacja wirusa z układu
nerwowego jest trudna, dlatego te\ bierze się pod uwagę badanie kliniczne, serologiczne i
anatomopatologiczne.
U koni:
" najczęściej występuje postać subkliniczna choroby
" jeśli występują objawy kliniczne to ró\nią się między sobą: choroba występuje sporadycznie lub
w zlokalizowanych skupiskach zwierząt
" opisano trzy formy kliniczne:
% przejściowa forma choroby: umiarkowana gorączka utrzymująca się 2-4 dni w połączeniu z
brakiem apetytu, utrudnionym poruszaniem się, przekrwione i za\ółcone błony śluzowe,
powrót do zdrowia następuje po 2-3 dniach
% postać letargiczna: gorączka zmienna do 41C z przewlekłym otępieniem, bruksizmem z
ruchami \ucia, trudności w przełykaniu, petechiami widocznymi na błonach śluzowych,
zaawansowanym brakiem koordynacji ruchowej, sztywnością szyi, niedowidzeniem,
niedowładem i parali\em; powrót do zdrowia następuje w ciągu tygodnia
% postać przebiegąca z nadpobudliwością: wysoka gorączka (41C i wy\sza) połączona z
uogólnionym poceniem się i dr\eniem mięśni, bezcelowym poruszaniem się, zmianami
behawioralnymi w postaci agresji, utraty wzroku, upadaniem, śpiączką i śmiercią; następstwa
neurologiczne prowadzą do śmierci u 5% koni (nawet do 30%)
" zachorowalność waha się od 1 do 1,4%
" współczynnik śmiertelności mo\e się wahać od 5 do 15% a nawet mo\e sięgać 30-40% w bardziej
cię\kich epizootiach.
U świń:
" Najczęściej JE objawia się jako choroba reprodukcyjna, spadek reprodukcji o 50-70%
% poronienia u macior
% rodzenie martwych prosiąt lub mumifikowanych płodów, zwykle w terminie
% \ywe urodzone prosięta zwykle wykazują objawy neurologiczne w postaci dr\enia mięśni i
konwulsji, mogą umierać wkrótce po porodzie
% śmiertelność u nieszczepionych prosiąt mo\e wynosić 100%
% choroba przebiegająca ze średnią gorączką lub postać subkliniczna występuje u niecię\arnych
loch
% naturalne zaka\enie skutkuje długo trwającą odpornością
% wskaznik śmiertelności jest równy zero u świń dorosłych
U ludzi współczynnik śmiertelności mo\e wynosić nawet 25  50% jako rezultat uszkodzeń nerwowych,
zaburzeń psychiatrycznych, ataksji i katatonii.
Zmiany anatomopatologiczne
" u koni większość zmian pośmiertnych występujących w centralnym układzie nerwowym
związanych z JE jest niespecyficzna
% badanie histopatologiczne ujawnia rozsiane nieropne zapalenie mózgu i rdzenia z obecnością
zmian w naczyniach włosowatych, uszkodzenie fagocytowe komórek nerwowych
% naczynia kapilarne wydają się zatkane przez du\ą liczbę komórek jednojądrzastych
" poronione prosięta wykazują cechy mumifikacji, czasem rodzą się słabo\ywotne zwierzęta,
niektóre poronione płody są ciemno zabarwione
% obecność rozpadu komórek nerwowych, rozmiękanie mózgu, hypoplazja komórek nerwowych
% a tak\e odma podskórna
Diagnostyka ró\nicowa
u koni:
" inne wirusowe zapalenia mózgu koni:
% WEE
% EEE
% VEE
% Zapalenie mózgu doliny Murray
% zapalenie mózgu West Nile
" AHS
" choroba bornaska
" EHV
" Niedokrwistość zakazna koniowatych
" forma ostra babeszjozy
" wścieklizna
" encefalopatia wątrobowa
" tę\ec
" zatrucie jadem kiełbasianym
" bakteryjne lub toksyczne zapalenie mózgu [ Pobierz całość w formacie PDF ]