[ Pobierz całość w formacie PDF ]

PO a uk adem odporno ciowym. A wi c filozofia TAO mówi, e nale y si
pozby PO i HUN a wi c tego ruchu pomi dzy przesz o ci a przysz o ci .
Uwolni si od tego automatycznego nie wiadomego zachowania. Kto
przychodzi do was i mówi: jeste taki mi y i wy stajecie si szcz liwi, to
jest HUN. Kto do was przychodzi i mówi: jeste okropny i wtedy
gniewacie si , to równie jest HUN. Kto do was przychodzi z ig i k uje
was w rami , robicie co , reagujecie, to jest PO. PO jest fizyczne, HUN jest
emocjonalne. Ale za ka dym razem nie jeste cie w pe ni wiadomi tego co
robicie. A wi c z pewno ci to nie jest dzia anie, to jest reagowanie.
Mówimy, e jeste my wolni, ale to jest z udzenie. Robi to co chc - to jest
art, to jest nawet du y art. Ja dzia am w swój w asny sposób -
nieprawda, ty reagujesz. Na poziomie PO i HUN nie ma dzia ania, to jest
tylko reagowanie. A wi c w jaki sposób jest mo liwe oczyszczenie Drewna i
Metalu?
Psychoterapia, ale to nie wystarczy. Nie mo emy wej zbyt g boko
poniewa jest zbyt wiele aspektów, zbyt wiele informacji kryje si za nimi.
Musicie doj bezpo rednio do osoby, która wszystkiego do wiadcza. Kto
ma to do wiadczenie? Kto by szcz liwy czy nieszcz liwy? To jest
najszybszy sposób. bezpo rednio do róde , do pocz tku. Oczywi cie aby
móc medytowa w taki g boki sposób, by mo e potrzebna jest
psychoterapia, poniewa po to, eby modli si i medytowa we w a ciwy
sposób, umys musi by przynajmniej troch rozja niony, jasny.
Teraz o pod u na. To jest to, co Chi czycy nazywaj SAN BAO czyli trzy
skarby. Pierwszym skarbem jest ZHI, a wi c si a elementu Wody, czyli
Nerek. Potrzebujemy tej mocy aby odczu to ogromne pragnienie
wyzwolenia si . Istnieje silny zwi zek pomi dzy yciem mistycznym a siln
seksualno ci . Nie w powierzchownym sensie, ale w sensie wewn trznego
ognia, który pomaga ci w podj ciu okre lonej decyzji i w wytrwaniu w niej.
Si a decyzji jest zwi zana z elementem Wody. Mo esz mie wszystko ale
je eli element Wody nie funkcjonuje to nic si nie zdarzy. Masz plan domu,
masz wspania y pomys , mo esz nawet dosta pieni dze, ale brakuje
jednej rzeczy - twojego podpisu. To jest Woda, to jest ruch. Moc, si a
wewn trz pi ciu elementów pochodzi z Wody. To jest pierwszy skarb.
Zgodnie z tradycj taoistyczn poprzez specjalnego rodzaju wizualizacje ta
si a zostaje przekszta cona w pewnego rodzaju Ogie , który porusza si w
gór poprzez kana y. Dlatego w Tao bardzo cz sto si wspomina o
czysto ci, jako o czym bardzo wa nym. To jest specjalny sposób. Jest to
realizacja umys u poprzez wewn trzn energi . Transformacja energii,
która jest zmagazynowana w NERKACH, w Ogie . I kiedy patrzycie na
ksi ki mistyczne, równie chrze cija skie, to mistycy wszyscy mieli
do wiadczenie tego wewn trznego Ognia i gor ca. To si dzia o z
aposto ami - Ogie . Wszyscy mieli Ogie na czubku g owy. To jest ruch w
gór , wznosz cy si ruch Ognia z elementu Wody. W tradycji
chrze cija skiej okre la si to jako mistyczne ma e stwo, za lubiny, które
jest oczyszczone przez okre lone wiczenia oddechowe i wizualizacyjne. A
wi c wed ug tradycji taoistycznej podstaw jest seksualno , jest element
Wody. To samo odnosi si do wszystkich innych tradycji mistycznych. To
jest pierwszy skarb.
Drugi skarb to YI czyli Ziemia, oznacza to si jasno ci. eby dobrze
zró nicowa pomi dzy tym co potrzebujemy a czego nie potrzebujemy. To
jest jako intelektualna. Aby mie jasno , eby umie powiedzie : ja
potrzebuj to, nie potrzebuj tego, to po o tutaj, a to tam, a wi c jasna
struktura w waszej wiadomo ci. Kiedy studiujecie teologi czy
jakiekolwiek mistyczne nauki, potrzebujecie bardzo silnego elementu
Ziemi. Ale Ziemia oznacza równie si koncentracji. Bez koncentracji nie
ma wyzwolenia. Nie mo e by wyzwolenia, kiedy umys jest rozszczepiony.
Jest silny zwi zek mi dzy koncentracj , a jako ci Ziemi  ledzion i
o dkiem. Je eli b dziecie zwi ksza wilgo w ciele to os abi funkcje
ledziony i o dka, wtedy koncentracja b dzie podzielona. Je eli
b dziecie zwi ksza sucho , to atwiej b dzie wam si skoncentrowa . I
to wielu z was robi kiedy pali. Kiedy czujecie si bardzo niepewni, macie
brak poczucia bezpiecze stwa bo widzicie, e tak czy tak wszystko si
rozwala i sprawdzacie gdzie ja jestem, wtedy palicie. Poniewa palenie
osusza Ziemi i wasz umys si ustala, macie poczucie spokoju. Oczywi cie
tak d ugo, jak palicie. Kiedy osuszacie, ogrzewacie Ziemi wtedy wasz
umys atwiej si koncentruje. To jest drugi skarb - si a koncentracji i si a
organizacji.
I ostatnie Bao, czyli umys , a wi c przekszta cenie emocji w m dro ,
a wi c stan ca kowitej jasno ci. A wi c u ywacie si y elementu Wody,
ustalacie i ukierunkowujecie j za pomoc elementu Ziemi po to, aby
osi gn jasno umys u. To jest to, co w taoizmie okre lamy jako SAN
BAO czyli trzy skarby. Chi czycy mówi JING, QI, SHEN, to jest SAN BAO
czyli trzy skarby. Poniewa jest to takie szczególne wyra enie dlatego wol
u ywa tego zwrotu Woda-Ziemia.
Takie jest znaczenie krzy a. To jest dwoisto , a to jest duchowo .
To jest przesz o i przysz o , a to jest tu i teraz. A wi c w symbolu
krzy a jest dog bnie wyra one to, o czym dzisiaj mówili my. A oznacza
to, e to, co jest po prawej i lewej stronie musi by oczyszczone. Ale
najlepszym, najprostszym oczyszczeniem jest wej cie bardzo g boko do
wiadomo ci. W taoizmie jest co , czego nie ma w adnej innej tradycji, a
mianowicie wzajemny zwi zek pomi dzy tymi wszystkimi elementami. A
wi c je eli student robi akupunktur na kanale W troby, mówi mu
uwa aj, masz do czynienia z HUN. Kiedy robi akupunktur na kanale P uc,
mówi uwa aj, masz do czynienia z PO. Rozwija si wtedy bardzo g boki
szacunek dla akupunktury. Je eli akupunktura nie jest robiona we
w a ciwy sposób, mo na spowodowa du e zamieszanie. Je eli b dzie si
niew a ciwie dzia a na kanale W troby wtedy pacjent mo e sta si
bardzo gniewny albo mo e wci p aka . Natomiast je eli b dzie si ca y
czas o tym pami ta , to wtedy mo na nada akupunkturze bardzo
g bokie znaczenie. A wi c to jest wszystko, co chcia em powiedzie dzisiaj
wieczorem. Chcia em zostawi pa stwu troch czasu na pytania. Dobrze
je li nie macie pyta .
Opracowa a z kaset El bieta Winter.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]