[ Pobierz całość w formacie PDF ]

terapię przyczynową. W zależności od rodzaju objawów ten cel może być określony jako: przywrócenie
zdolności odczuwania przyjemności, nadziei i radości życia, przywrócenie zdolności do pracy, nawiązywania
kontaktu. Cel uważa się za osiągnięty, kiedy zakłócające objawy zostaną usunięte.
" Celem psychoterapii jest reedukacja, resocjalizacja, reorganizacja, restrukturyzacja czy też integracja
osobowości pacjenta. Problemy jakie analizuje się w procesie psychoterapii zależą od przyjętej koncepcji
osobowości człowieka, np. konflikty intrapsychiczne, patologiczne fiksacje libido lub patologiczne stereotypy
w stosunkach interpersonalnych.
" Usunięcie objawów uważa się za skutek uboczny, gdyż w psychoterapii opartej o tego rodzaju cel dąży się do
przekształcania osobowości pacjenta w kierunku prawidłowego przystosowania lub w kierunku osiągania
dojrzałości i realizacji swoich celów życiowych. Drugie podejście ma niewątpliwą przewagę nad pierwszym
dzięki większej dokładności i głębszemu działaniu.; sięga się tutaj do przyczyn problemu, a nie tylko do
objawów zaburzenia. Reasumując: celem nadrzędnym tych oddziaływań jest usunięcie objawów zaburzeń
psychicznych będących przyczyną cierpienia pacjenta oraz uruchomienie w jego psychice takich zmian, które
pozwolą mu na lepszą adaptację społeczną.
W skrócie można cele psychoterapii w depresji przedstawić jako:
" próbę usunięcia określonej sytuacji kryzysowej
" redukcję lub usunięcie objawów zaburzenia psychicznego
" wzmocnienie możliwości obronnych pacjenta
" rozwiązanie lub przekształcenie nieświadomych konfliktów
" reorganizacji osobowości w kierunku dojrzałego funkcjonowania.
Przedstawione cele mają ścisłe powiązanie z proponowanymi w danej sytuacji formami psychoterapii.
Rozróżniamy więc:
" psychoterapię indywidualną
" psychoterapię grupową
" psychoterapię małżeńską
" psychoterapię rodzinną
" psychoterapię grupy zadaniowej.
Ze względu na czas trwania psychoterapia bywa dzielona na krótko-, średnio- i długoterminową. Jest ona
stosowana w leczeniu wielu różnych zaburzeń takich jak:
" nerwice
" zaburzenia osobowości
" zaburzenia adaptacyjne
" zaburzenia lękowe
" niektóre postacie zaburzeń depresyjnych
" stany depresji po mastektomii itp
" zaburzenia odżywiania
" choroby tzw. psychosomatyczne
" nałogi
" jako metoda wspomagająca farmakoterapię w psychozach
" dla osób przeżywających kryzysy życiowe
" poddanym ostremu stresowi w wyniku katastrof.
Lundbeck Poland POWRT DO SPISU TREZCI
Depresja - Janusz Krzyżowski POWRT DO SPISU TREZCI
Dziesięciolecia praktyki wykazały skuteczność psychoterapii. Nadal powstają i rozwijają się nowe formy
i koncepcje psychoterapeutyczne. Jednocześnie obserwuje się integrację teoretyczną dotychczasowych szkół
i wzrost znaczenia w praktyce klinicznej podejść eklektycznych. Wszystko to może wskazywać na istnienie
wspólnych czynników terapeutycznych, które decydują o ustąpieniu objawów i powrocie do zdrowia.
Niezależnie od wszelkich teoretycznych różnic w obrębie psychoterapii dwa założenia przyjmowane są
powszechnie: życie psychiczne człowieka można zrozumieć i człowieka można zmieniać. Jest to logiczny
fundament wszystkich terapeutycznych technik, a dzięki tym założeniom psychoterapia nie jest magiczną
procedurą, lecz solidną metodą leczenia opartą na mocnych podstawach empirycznych.
Metody psychoterapii
Istnieje wiele uznawanych metod psychoterapii, a każda z nich ma swoich zwolenników, entuzjastów
i propagatorów. Liczne szkoły kierują nauczaniem i praktyką adeptów. Do najbardziej znanych kierunków
psychoterapii stosowanych w leczeniu depresji zalicza się:
terapia psychodynamiczna
W metodzie tej zakłada się, że można zmienić osobowość pacjenta i czyni się starania aby tego
w trakcie terapii dokonać. Z tego powodu czas jej trwania zawsze jest długi, niekiedy nawet wieloletni.
Zasadniczą jej cechą jest próba wpłynięcia na wewnątrzpsychiczne procesy myślenia i działania
pacjenta. Dokonuje się analizy nierozwiązanych konfliktów wieku dziecięcego, które uważa się za
zasadnicze powody niskiej samooceny. Staraniem terapeuty i pacjenta jest uzyskanie wglądu [ Pobierz całość w formacie PDF ]