[ Pobierz całość w formacie PDF ]

w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak rów-
nież delegować poza stałe miejsce pracy.
Art. 1781.57 [Zmiana rozkładu czasu pracy] Pracodawca zatrudniający pra-
cownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład cza-
su pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeże-
li jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której
wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich możliwo-
ści pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obo-
wiązku świadczenia pracy. Przepisy art. 179 4 6 stosuje się odpowiednio.
Art. 179. [Przeniesienie do innej pracy]
1. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko
piersią przy pracy wymienionej w przepisach wydanych na podstawie
56
Art. 178 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 213,
poz. 2081). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2004 r.
57
Art. 1781 dodany przez art. 1 pkt 46 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy 
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 213, poz. 2081). Zmiana
weszła w życie 1 stycznia 2004 r.
98
Dział VIII  Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
art. 176, wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na
czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść
pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas nie-
zbędny z obowiązku świadczenia pracy.
2. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko
piersią przy pozostałych pracach wymienionych w przepisach wydanych na
podstawie art. 176 jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań
określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyelimino-
wać zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostoso-
wanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie
czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany prze-
nieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić
pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.
3.58 Przepis 2 stosuje się odpowiednio do pracodawcy w przypadku, gdy
przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pra-
cownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią wynikają z orzeczenia lekarskiego.
4. W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym sta-
nowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej
pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek
wyrównawczy.
5. Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy za-
chowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.
6. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracownicy do in-
nej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia
pracy, pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę przy pracy i w wy-
miarze czasu pracy określonych w umowie o pracę.
7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
sposób i tryb wydawania zaświadczeń lekarskich stwierdzających przeciw-
wskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracowni-
cę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią, uwzględniając zagrożenia dla jej
zdrowia lub bezpieczeństwa występujące w środowisku pracy.
58
Art. 179 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 213,
poz. 2081). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2004 r.
99
Kodeks pracy
Art. 180. [Wymiar urlopu macierzyńskiego]
1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1) 16 tygodni przy pierwszym porodzie,
2) 18 tygodni przy każdym następnym porodzie,
3) 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jed-
nym porodzie.
2.59 Pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione lub która przy-
jęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny za-
stępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, przysługuje urlop macie-
rzyński w wymiarze 18 tygodni również przy pierwszym porodzie.
3. Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed
przewidywaną datą porodu.
4. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed po-
rodem aż do wyczerpania okresu ustalonego w 1 i 2.
5. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlo-
pu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu;
w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela
się pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.
6. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z czę- [ Pobierz całość w formacie PDF ]